تبلیغات
شه ‌ما مه خاڵ خاڵ - ئه فسانه ی هه ورامان ( سه برو سابیری )

ئه فسانه ی هه ورامان ( سه برو سابیری )

نویسنده :
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-07:15 ب.ظ

ده گاییوه نه،پیایوه سابیر نام  چه نی و دوی زارویش پیوه به  سه ختی ژیوه ینی، چه ژیوایوه، هه ر فره گه دای بینی وسه خت ژیوینی چاره ره ش ته ر چا دیشا چا ده گاینه نه وی.
رویوه شا واتش به  ژه نه کیش: دا با  ئیمه چیگه نه  بار که رمی وبلمی لایوه ره،به شکیم خودا روشنائیه ی که رووه په یمان.ژه نه کیش رازی به لوای بیه و پیوه که وتی را،نیمه روی وه رانه بینی تا یاوای ده گای وه نزیکو ده گاکیشان.چا ده گاینه سه قام گیر بی وپیاکه فه عله بی و رونه فه عله که ری و شه وینه ئیوه په ی یانه ی روی وه ده سی گه وهه ر وره شی،ئامیو نزیکو یانه و سابیرینه وستشاو خه یمه شا هور دا کاسبی که ران. چن روی وه پیسه ویه رد ...
روی وه ده سی گه وهه ر وره شی،ئامیو نزیکو یانه و سابیرینه وستشاو خه یمه شا هور دا کاسبی که ران.
چن روی وه پیسه ویه رد. روی وه  سابیر یانه نه  نه بی،ئامی و واتشا به ژه نه کی سابیری تو تاوی رونه به ی جلو وملو ئیمه شوریو،نانه ما په ی په چی؟رویوه ئننه پوولت په نه مدیمی.
واتش:ئه شو شووه که م به یوه و په رسه ش  په نه  که رو ،بی ره زاو ئادی من مه تاوو ئاویش وه روو.
ویره گا سابیر ئاماوه و  ژه نه کیش وات: سابیر کابرای وه چی  گه وهه ر وره شا ئارو ئامه و پیسه ش وات ،تو مازی بلو لاشا کار که رو یا نه؟
واتش:ژه نه کی  ویت  ئه ر زانی ئینسانی راستینی و خرابی نیه نی و نیه تشا پاکه ن ،لوه ، خو زانی تمه نه ی په ی  ئیمه  فره ن.
واتش :خاسا سه عبی ملو.
ساعبی کابرا ئامه و په رسه یچش که رد سابیری  و سابیریج ره زا بی و ژه نه کی لوا جلوملشا په ی بشورو.یه ری چوار روی لوا لاشان.ئی ژه نی فره زریفه و جوانخاسه و ریکو پیکه بی.ره ئیسو گه وهه ر وره شه کا دلش شیه نه.
شه یتانی هورنیا په یش،که وت فیکر،چیش که روو و چه نی  برفانوش!
ده ورو ده رووی ئ اژه نی کارش که رد په یشان،یانزه هومین رو ره ئیسو گه وهه ر وره شه کا  واتش به ژه نه کی : ساعبی زووته ر بو با حه ققه که ت  بدیمی په نه. ئیمه گه رکمانه ن چی ده گایته کوچ  که رمی وبلمی.ژه نه کی ساعبی زوو لوا په ی لایشان و زاروله کایچش لوی شونیشه ره.لوا یاوا لاو  گه و هه ر وره شاکاو هه ر که واتش سلام،نه ماش اژه نه کی و نیاشا دلی که ژاویوه گه وره ی که حازرشا که رده بی  و ئه سپ شا غار دا  و چوار نال لوای و چانه به ری شیی.زاروله کایچ به گره وی  ئامیوه په ی یانه ی و  ئانه شا که دیه بی  گیلناشاوه  په ی یانه و تاته یشا. هه تا سابیر یاوا  یا گی  گه و هه ر  وره شه کا ئادیشا  لوای بینی  و هیچ یاگیوه  شونیشا دیاره نه بی.نیشته ره و  شیوه نی  فره ش که ردو هیچش په ی نه مه نه بی.زاروله کاش ده ی بنکه ش شو،واتش:چی نه  نیشته ره یم نه مه نه ن.جما،لوا و لوا ،ئا رو  رانه بی.
نیزیکو شاری وه  که وتو،یاوا به روخانیوه. یو جه کوره کاش نیاره و ئه ویچشا بنکه ششو  بی و داش  دلی  روخانه یره و روو به  ئه و ده سی  لوا.
یاوا  دلی راسه و ئاوه کی. ئا کوره شه  که  چیده سو  نیا بیره،وه رگی وه ئاما  به ردشو  و  قیره و  کوره که یش  ئامانه گوشش. چی عانه نه  کوره که و باوه شیش  ده سشو وه ربی  و  ئاوی  به رد.ویش  هیچش  په ی  نه کریا  لوا  ئه و ده س  نیشته ره  و  شیوه نی فره ش  که رد و چه پوکی  فریش  شه نیو هه لسی  فریش  متی و  چه میش  سورو بیه بینی و پیلیش ماسه ی بینی  و چه میش  هور نه یینی.
به یمی وه لاو  کوره کا زانمی  چیش شا  سه ر ئامان........
ئانه شا  وه رگی  به رد پاسو،گه لی وه  پا  نز یکاره بی. تووتی گه له که ی  نیاشا شونه وه  وه رگه که یو.کوره که شا  چه نه ساناوه  و شوانه که  کوره که ش  به رز که ردو  ته پو توزش  ته کناو شوتش  په ی  گریناو به سه ر هاتش  په رسا  و ویره گا  ئاردشو  په ی  شاری  په ی  یانه و ویشا.
بزانم ئاو به رده که چیشش  سه ر ئامه.
هیتیاریوه  پا  نزیکاره  خه ریکو هیت که رده ی بی.ساق و سه لیم  گیرتشووه  و لاوویشه نه، نیاشه ره و ویره گا به ر دشو  په ی  شاری  په ی یانه و  ویشا.
سابیریچ  روه ش نیا شاره که ی  فره  خه مبار و ناره حه ت بی. لوا کونجوو مزگییوه  ده سش  که رد نما که رده ی  و که م که م  عادتش  که رد  و بی به خادمو مزگیه که ی .
ده دوانزه سالی  پاسه  ویه رد....
که ش و کوسار  گول و گولزار بی و  دوی  یه ری  نه فه ری شاره نه  جارشا  دا  واتشا:
گه ره کشانه ن  پادشا گیرا په ی شاره که ی ،باز په رینا.""
هه ر چی که سا  یانه نه  بزیوره و  به ی جه برو  په ی مه یدانه  گه وره و شاری  باز په رینا.""
"باز باله فر که رانی  و نیشت  سه ره و  هه ر که سیوه  که راش  پادشاو  ئی  شاره ی  و تاجه ش  منیا سه ر."
 
سابیریچ وه رو  ویشه نه  واتش: دا با  بلو ته ماشا،بزانو ئی  باز په رینا  چه نینا؟
بزانو کی  بو  به  پادشا، ئاما  و لوا  په ی  مه یدان و  شاره که ی،کونجیوه نه  غه ریبانه  کزش  که ردو نیشته ره.
کاکه بازشا  که  وه رداو باله فر  بی و ده ورهی  مه یدانیش  دایوه و  ئاسمانو  خولیش  واردیو  که می  سه ماش  که رده  و ئه وه ل  ته ق  لوا  نیشت  سه ره و سابیریوه .
خه لکو شاری دیای سابیر جلی شریش  هه نی  وه رنه و  کزو له رو ئه ره مه نه  دیار بی  وه رو ویشانو  واتشا برا ئی  کابرا  مه تاوو پادشایی  که رو په یما،ئی بازه خه ره فیان، با  رایی ته ر  وه رش  ده یمی، بزانمی  چیش  بو.
رایی  ته ر وه رشادا  هه رپاسه  لوا نیشت  سه ره شو  یه ری  چوار رایی ته ر  تاقیشا  که ردووه  لوی  سه روشانه و  سابیریه وه نیشیوه.ئاخرش  واتشا  کوره  ئا کابرایه  باردی  یانیوه نه  شاردیشو.یانی وه نه  شاراشاوه ،هه ر بازه که شا  وه ردا،لوا  یانه که ش  ئیستوو  ستاتیوه و  یانه که یوه  نیشته وه  وستاتیه و  یانه که یره  لوا  نیشته  سه ره شو.
واتشا  کوره به ردیش  چیرو  دوزه قه و ئا  ئاساوینه  شاردیشو،بزانمی  ئیرا  چیش بو.ئی را  به ردشا  چیرو  دوزه قه و  ئاساوی  که هیچ  یاگیوه نه  را  نه بی  په یش، شاراشاوه و  ئامی  بازه که شا  وه رداو  هه ر  وه رشا  دا لوا که لکه  پاسارو  ئا ساوه که یوه. وله یش  که رده ره و  لوا سابیریش  ئیستو  و نیشت سه ره شو.
ئاخرش  واتشا چیش که رمی؟ به عزیوه شا  فره ژیری بینی، واتشا  برا  ئینه  مه یلو  خواین  ئیتر  باردی  تاجه و  شایی  بنیه یدی  سه رشو و با بو  به پادشا.
تازه  برمیچش  چیرو  زه مینی وه  شارمیشو  ئی بازه  هه ر ملو  سه ره  و ئادیوه  نیشووه.ئاردشا  جلیشا فاراو  تاجه شا  نیا  سه ره شوو ،لوا  دلی  قه سره و  پادشایو  و وه زیر  و وزرراشا  په ی  گیرت  و ده س به کاربی.
پانیشا  ده وره و به رشه نه  بینی واتش:من دوی خولامیم  گه ره کینی،به عزه کاره یشا  په نه سپارونه و چی  یانه نه  ره فیقیم  بانی. لویدی  دوی  خولامی په یدا  که ردی  په یم.
لاو  شانه و  شاینه  یوی  وات: من شوانیوه  چه نی  هیتیاری وه  شناسوو  یو  کوریوه شا  هه ن ، هه ر  دوه  ئیستی نیشاوه و  ئیسته  هه روه نی  ئا شوانه و  هیتیاره ینی.
ئادی  ئاکورا  وره شا، من ملو  په ی  لایشاو  کوره کا  سانو، تومه ز  ئی  دوه  کوره  هه ر  کوره کاو  سابیری  بیینی  که  گه وری  بیه بینی.
لوای  ،سانه یشا  په یش  و ئاردیشا. چن  وه خته ی  ویه رد  هیچکام  به یوی  ئاشکرا  نه بیی.
روی وه  خه به رشان  ئارد  په ی  پادشای  که  گه و هه ر  وره شی  ئامینی  په ی  شاری. پادشای  وات:دا لویدی  چردیشان،بزانوو  به عزه ی  گه وهه ری  مه سانوو.
گه ره کما  ژه نی  بارونه و  ئی گه وهه را  په ی  ژه نه کیم  گه ره کینی.چن  گه وهه ر  ورهشیشا  ئاردی  و پادشا  به عزه ی  گه وهه ریش  سانه ی  لاشاوه  و  پادشای  وات:کاکه  شمه  گردتا  ئیشه و  میمانوو  منه ندی ، لودی  و  ئه ویشایچتا  باردیو  به یدیوه.
یوشا  وات:ده ی  قوربان  ئیمه  بارو  چیوی  فره مان  په نه ن  یا  ئه شو  دوی نگابانی  کیانی  په ی  لایش  یا  مه تاومی  گردما  به یمی.
پادشا واتش:نیگابان  کیانوو  په ی  لاو  باره که یتا.پادشا واتش  به دوی  خولامه که ی  من  جهش مه  سه ر راس ته ر  و ساقته ر  شکه  مه به رو. شمه لوودی  ئیشه و  نیگابانی  باروبنه و ئی  گه وهه ر  وره شا  که ردی.
ماچان "کو  به  کوی  مه یاوو،ئاده م  به  ئاده می  یاوو".ئی  گه و هه ر وره شا  که ردی.ئی  گه وهه ر  وره شا  هه ر  ئانیشا بیینی  که  ژه نه کی  سابیریشا  به رده و  وه  سنوقه که یچ  که ژه نه کیشا  نیانه و به ردشا  چارووه، تا ئیسه، به عه مره و  خودای  په ی  هیچ  که سی  نه کریاوه و  نه مه ریا  ژه نیچ  ئی  چننه  ساله  به مه یلوو  خوای،دلی  ئا سنوقینه  نه  ئه وراش  بی  و  نه  ته ژنه،هه رپاسه  مه نیبیوه. دوه  غولامه که  لوای  په ی  لاو  باروبنه و  گه وهه ر  وره شه کا، ته سادوف لوای  سه رو ئا سنوقیوه  که  ئه داشا  دلی شه نه بی ،نیشتی ره، ده وروو  نیمه  شه وی وه رم  گه ره کش  بی  زورشا  په ی  بارو،گه وره که شا واتش  په ویشان:ئه ری  با ئیمه  ویه رده و  ویمان  گیلنمیوه،به شکیم  وه رمه که ما  ره موو  ئیشه و  نه و سمی و  دزی  په ننه ی  ناران  ملماره.
واتش:خاسا  داده ی  تو  هنوو  ویت  گیلنه وه. واتش:من پا  حاله  هوشم  مه ی، زارو  بیناو  تاتیوه م  بی و نامیش  سابیر بی  و...
وه  هه ر پاسه  گیلناشو  ئه ویچ  واتش:وه للاهی  هه رپاسه  تو  ئا قساته  که ردی، منیچ  داستانه م  عه ینو  چیوینه.تاته م  سابیر بیو ،برایی  گه وره ته رم  بیو،ئه دام  په ی  گه وهه ر  وره شه کا   کار  که ری،روی وه شا  نیاشا  دلی  سنوقیوه  عه ینو  ئینه یه،که  نیشتی  نمیره   سه رشو  و به رده شا.
براگه وره که ی  وات:ده ی  په س  من و تو  برایینمی  و  ده سشا  که رد  ملوو  یوترینی  و به یوی  ئاشکرا  بیو  و کپی  یوترینی شا  ماچ کردیو،چه می شا  په ری  بیی هه لسی  ، ه هرچه نی  ئی  قسا  ته قه  و  سنوقه که ی  ئاماو  هورزای وه.
ده نگی  ئامه  گوششان  و واتش:روله  ئا  ئی  سنوقی  واز که ردی  منیچ  ئه داو  شمه ناو  ئیناینا  دلی  ئی  سنوقینه  به رم  باردی،به  عه مره و  خودای  که ژاوه که  په ی  ئادیشا  کریاوه و  ئه داشا  به رئاماو  به یوی  شادی  بییوه و  هه ر  یه ره  ده سشان  که رد ملو  یوترینی و  جه زه قه نه  گره وینی.
چی  عانه نه  ره ئیسوو  گه وهه ر وره شه کا،ئاماوه  په ی  لایشاو  دیش ،ژه نه کیشا  به ر ئاردینه و  سه ره ش  سر مه ناو  ده سش  که رد دژمان دای  په نه شاو  لوا  په ی  لاو پادشای  شکات  و  واتش:
ئه ی  پادشا  غولامه  نمه ک  نه شناسه کات  یانه نه  ژه نه کیشا  به ر ئاردینا و......
واتش :دا  لویدی  باردیشا،  با پله  پله شا  که روونه و بانی  عیبره ت  په ی  ده ورانی.
لوای  کوره کاو  چه نی  ژه نه کیشا  ئارده، وه لی  ئینه یه شا  قسی  که روو  هه ریه ری  داستانه و  ویشا  گیلناوه  په ی پادشای.
پادشایچ  خاس  گوشش  شل  که رده بی  په یشان  و  سه ره ش  ئاسته بیره و  ناوامه  ئاخه یش  هورکیشاو  واتش  به  ژه نه کی:
ده ی  من  سابیرنا   شووه  که و تو   و تاته و  ئی  کوراناو   دماو ئانه ی  توشا  به ردی ،منیش  پیجوره  روم  به رده ن  سه رو  ویه رده و  منیچ  پی  جوره نه.
ده سش  که رد  ملو  کوره کاشوو  ماچش  که ردی  ومالاش  شانه شاره  و چه میش  بریی  میاچه ماو  ژه نه کیش و  گره وا.
ئاوه خته  پادشا  ده سوورش  دا  گه وهه ر  وره شه کاشا  گیرتی  و کوشتی شاو  گردو گه و هه ره که یشا  دلی  شاره که یره  به خشاوه و  وه ختی  مه ردمو  شاره که ی  که  نامیش "جه ننه ته لممه ئوا "  بی  پی قساشا  جه  سه رئامه و  ویه رده ی  وه لینو  پادشاکه یشا  خه به ر داری  بیی،داشاوه نه و سازو  دهولو  سورنا  و هور  پرکیشا  نیاره و  ئی  شیعریشا  هورچنیی:
 
 
 
سابیر سه برش که رد به موراد  یاوا             بی به پادشای جه ننه ته لمه ئوا


منبع: وب سایت پینوس

نووسه ر: مه رحووم باقی سه فاری


نوع مطلب : ادبی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
پالنگان(پالنان)
شنبه 12 آذر 1390 09:18 ب.ظ
سلام
بامطالبی در مورد وجه تسمیه اردلان و ارتباط آن با پالنگان و هورامان بروزم
دوست داشتید سری بزنید
.... ......
چهارشنبه 9 آذر 1390 01:16 ب.ظ
روزها...
شبها...
سالها...
سپری میشوند....
اما...
اما تو همان خوب دیروزی... .
هیرو
شنبه 5 آذر 1390 01:07 ب.ظ
خالق من بهشتی دارد
نزدیک...
زیبا و بزرگ...
ودوزخی دارد
به گمانم کوچک و بعید...
و در پی سودایی است که ببخشد مارا.... .
(دکتر شریعتی)
هورامان هانه به رچه م
چهارشنبه 2 آذر 1390 03:35 ب.ظ
سلام ،ده وه شی جه جه نابیت که رمی وهه رپاسه جه وب سایتو پینوسی په ی ئه ره نیای ئی باسه یه.
پاسخ : سلام کاک همایون،
زه حمه تو کیشا که سه رو دا وه نه مان.
starmonir
جمعه 27 آبان 1390 05:49 ب.ظ
سلام.کم پیدایید!با مطالب جالب و جدیدی در خدمتم...
هیرو
جمعه 27 آبان 1390 01:24 ب.ظ
من نالئم
خوزگه هه رچی تفنگه بخنکئ
به شه پولی خوئنی رژاو
ئه لئم خوزگه کیژو کوری وه لاته که م
روژی جارئک
به فره ی بالی په پوله ی نیگایان
توزئک
سه ر رومه تی کتئبئک
بته کئنن.
شمس
پنجشنبه 26 آبان 1390 08:06 ب.ظ
سڵام میلاد گیان ده‌ست وه‌ش بۆ ڕازێوه‌ وه‌شه‌ بێ به‌ڵام دوێ یه‌رێ ئێشکاڵێش بێنێ یۆ ئینه‌ که‌ نامێو نویسه‌رسکه‌ێش نه‌نویسیابێ یۆیچ ئینه‌ که‌ فۆنته‌که‌ش کۆرذی نه‌بێ وه‌ به‌ چن له‌هجێ نویسیا بێ مه‌علوومم په‌ێ نه‌کریا به‌ له‌هجه‌و کام مه‌حاڵوو هه‌ۆرامانی نویسیان.
به‌ڵام ده‌سوو ئا که‌سه‌یه‌ که‌ ئینه‌شه‌ نویسه‌ن وه‌ش بۆ مه‌عڵووما خه‌ریکوو هه‌رمان که‌رذه‌ی سه‌روو نویسه‌ی هه‌ۆرامین.
پاسخ : سلام برای بوزورگوار کاک ئیبراهیم،
ئی مه تله به جه سایتو پینووسی نه گرته نیم،
چاگه نه نامی نویسه ره که یش زیکر بیه ن،
ده ستا وه ش بو که سه رتا دانی وه نه...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.